در این بخش مطالب مربوط به درس فیزیک قرار خواهد گرفت