در این بخش مطالب مربوط به درس زیست شناسی قرار خواهد گرفتکلاس خصوصی زیست شناسی پایه دهم کنکور

مدرس جناب محمدی